Monica Soldinger Almefelt talar under #sbdagarna2018!

Monica -600x 600

 

Bergmaterialindustrins täkter innebär stora ingrepp i naturen, men det finns också höga naturvärden i täkter. Anledningen är att täkterna skapar varierade miljöer med förutsättningar som är ovanliga i det omgivande landskapet. Många efterbehandlingsplaner fokuserar idag på att försöka återskapa det tidigare landskapet - ofta en relativt artfattig miljö med tät tall- eller granskog. Istället kan nya miljöer skapas genom att ta tillvara förutsättningar som skapats av verksamheten.

En handbok för hur biologisk mångfald kan skapas i täkter har därför tagits fram, anpassad till svenska förhållanden och med ”hands-on”-råd hur man ska göra i praktiken. Handboken togs fram av Enetjärn Natur tillsammans med Swerock, i samarbete med Skanska, NCC, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), WSP, Heidelberg Cement och Länsstyrelsen Östergötland.

Handboken visar dig hur du med enkla åtgärder kan skapa ännu bättre förutsättningar i din täkt. De viktigaste livsmiljöerna i täkter generellt är bergbranter, rasbranter, jord- och sandslänter, upplagshögar med finare krossmaterial, gräsmarker, vattenmiljöer och små partier med lövskog.

Handboken vann SBUF:s (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) pris för årets innovation 2015.

Ni hittar den här:
https://swerock.se/om-oss/i-fokus/biologisk-mangfald-i-takter/

Teknologie doktor och Chef råmaterialförsörjning grus och berg, Swerock AB (ingår i Peab-koncernen). Monica arbetar sedan 18 år med tillståndsfrågor, forskning och utveckling gällande täkter. Monica representerar sedan 2012 Sverige i miljökommittén, tekniska kommittén och arbetsgruppen för biologisk mångfald i UEPG (europeiska bergmaterialindustrins branschorganisation), samt sitter sedan 2017 även med i SBUF:s Anläggningsutskott.

 

Publicerat: Måndag 24 September