Mats Svensson talar under #sbdagarna2018!

Mats Svensson

 

Allt som byggs är grundlagt på eller byggs nere i jorden eller i berget, ibland kallat undermarksrymden. Det är geologernas och geoteknikernas uppgift att för samhällsbyggandets bästa beskriva förhållandena under markytan så bra som möjligt, så att de som ska dimensionera byggnader, broar o dyl har så bra underlag som möjligt. Utredning av geoförhållandena görs via kartor, fält- och labundersökningar och med geoteknisk kunskap om materialen och dess egenskaper. Processen från planering till färdig 3D-modell och kommunikation och visualisering av denna 3D-modell av undermarksrymden är nu helt digital, vilket skapar effektivisering, kvalitetssäkring, förvaltningsmöjligheter och möjliggör också helt nya affärsmodeller. I presentationen illustreras den slutna digitala processen med det GeoBIM-koncept (www.geobim.se) som Tyréns har utvecklat, bla inom TRUST-projektet (www.trust-geoinfra.se). Presentationen visar att de levererade geomodellerna i 3D och 4D nu är fullt BIM-kompatibla genom CoClass-klassning och med IFC som överföringsformat. Dessutom möjliggör den digitalt slutna kedjan enligt GeoBIM-konceptet en direkt medborgardialog genom att all visualisering och kommunikation av data och modeller över undermarksrymden kan göras genom en helt vanlig webläsare.

 

Mats Svensson har en mycket bred allmänbildning inom hela geoområdet - från geotekniska och geofysiska fältundersökningar via hydrogeologi till sanering av förorenad mark. Expertkunnandet finns inom geofysiska undersökningsmetoder. Mats brinner också för utveckling av området visualisering av geodata i 2D- och 3D-modeller, och leder inom Tyréns utvecklingen av GeoBIM-konceptet.

 

Publicerat: Tisdag 11 September