Samordning för bostadsbyggande

Ska ̈rmavbild 2018-04-14 Kl . 08.28.26

 

 

INBJUDAN TILL SEMINARIUM - SAMORDNING FÖR BOSTADSBYGGANDE

 

Regeringens nya kommitté Samordning för bostadsbyggande (N2017:08) bjuder in till semi- narium för att sprida information om uppdraget. Vid seminariet ges tillfälle för kommuner att anmäla intresse för stöd i komplexa planeringsprocesser, att delta i ett nytt nätverk för kommuner som bygger nya stadsdelar eller önskar stöd i arbetet för fler innovationer i de nya stadsdelarna.

 

Målgruppen är politiker och tjänstemän på ledande positioner i kommuner med bostadsbehov, regionalt utvecklingsansvarig aktör i aktuella län och andra aktörer med intresse i bostadsbyggande och stadsutveckling.

 

Datum: Tisdag den 15 maj 2018

Tid: Kl 13.30 – 16.00 (inklusive avslutande mingel)
Plats: Haymarket, Hötorget 13-15. Stockholm. Det finns plats för cirka 100 deltagare. Anmälan: Senast den 2 maj till n.bostadsbyggande@regeringskansliet.se

 

Se seminariet senare: Seminariet filmas och kan ses i efterhand. För mer information se www.sou.gov.se/bostadsbyggande efter den 15 maj.

För frågor som rör kommitténs uppdrag, kontakta christina.leideman@regeringskansliet.se

 

Välkomna!

 

KORT OM UPPDRAGET

Kommittén Samordning för bostadsbyggande ska verka för att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskilt komplexa planeringsförut- sättningar. Syftet med uppdraget är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande.

Detta ska göras genom att:


• erbjuda en arena för dialog mellan berörda parter,
• stödja kommuner i planeringen av bostadsexploateringar där förutsättningarna är särskilt

komplexa,
• underlätta för kommuner i arbetet med innovationer för hållbar stadsutveckling,
• verka för metodutveckling för särskilt komplexa planeringsförutsättningar,
• bilda och driva ett nätverk för kommuner som bygger nya stadsdelar och städer,
• fortsätta arbetet med uppdraget att samordna större samlade exploateringar med

hållbart byggande,
• fortsätta arbetet med uppdraget om bostadsbyggande på statens fastigheter,
• analysera för- och nackdelar med att införa möjlighet till krav på transportplaner i

detaljplanering för nyetablering av bostäder. Uppdraget ska slutredovisas i december 2020.

 

Publicerat: Söndag 15 April