Plastpartiklar och dess spridning - en samhällsbyggnadsfråga

Plastpartiklar och dess spridning - en samhällsbyggnadsfråga! 

 

Svensk idrott är en del av framtidens Sverige och en målstrategi till år 2025 för att bland annat öka den fysiska aktiviteten bland ungdomar, minska dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar, minska åldersdiabetes och minska risker för frakturer. Den fysiska hälsan påverkas avsevärt att fysisk aktivitet och dessa aktiviter bör börjas i tid. 

 

Sverige behöver rörelse från vaggan till graven

 

Ska ̈rmavbild 2018-04-16 Kl . 13.10.32

 

 

Eftersom att Sveriges befolkning ökar kraftigt måste det byggas och planeras för vår hälsa. Antalet idrotssanläggningar måste ökas parallellt med antalet medborgare. Det förekommer en anläggningsbrist och 

endast 25% av kommunerna har en långsiktig plan för utbyggnaden av idrottsanläggningar. Även hälften av kommunerna upplever att idrottsföreningar får tacka nej till barn och ungdomar som vill idrotta på grund av kommunens tillgång på idrottsanläggningar och idrottsytor. 

 

Studier visar på att boende anser att det är viktigt att ha idrott- och träningsanläggningar i närheten av sitt boendeområde. Antalet anläggningar påverkar folkhälsan. Det finns ett starkt påvisat samband mellan tillgång och tillgänglighet till idrottsanläggningar och andra fysiska aktivitetsmiljöer och människors ”idrotts- och motionsvanor. 

 

Ska ̈rmavbild 2018-04-16 Kl . 13.13.40 (1)

 

 

 

Bostadsnära idrottsanläggningar ger många positiva följdverkningar: 

 • Tillgängliga anläggningar leder till ökad upplevd trygghet utomhus genom mer liv och rörelse och färre folktomma platser.
 • Mer liv och rörelse och färre folktomma platser gör det allmänt svårare att vandalisera och förstöra på offentliga platser.
 • Mindre bilanvändning minskar buller, luftföroreningar och vattenföroreningar. 
 • ”Föräldrabördan” minskar om barn och ungdomar oftare kan ta sig till träning och tävling på egen hand.
 • Tillgängliga anläggningar är en pusselbit för att skapa aktivitetsvänliga områden, städer och orter, vilket i sin tur kan bidra till ökad social sammanhållning och växande socialt kapital.
 • Säkrare och tryggare områden och infrastruktur främjar oberoende hos grupper med begränsad rörelsefrihet, till exempel äldre, barn och personer med funktionsnedsättningar.
 • Tillgängliga anläggningar, speciellt anläggningar som är öppna för allmänheten gratis, främjar vardagliga möten på lika villkor. 

 

Utveckling av idrottsanläggningar i Sverige 

 • Stora framväxt under folkhemsperioden, 1930–1985
 • Statens och Riksidrottsförbundets hand i hand för att få fler medborgare fysiskt aktiva
 • Det offentliga stödet och utbyggnadsstrategier har skiftat mycket genom åren
 • Konsensus ett mer eller mindre stort och ökande behov av idrottsanläggningar
 • Offentligt fokus har skiftat från stat till kommun gällande idrottsanläggningar

 

När det gäller samhällsekonomi visar forskningen att det är främst idrottsanläggningar och andra fysiska aktivitetsytor som kan användas regelbundet av befolkningen inklusive idrottsrörelsen som har bäst förutsättningar att ha hög samhällsnytta

En utmaning för framtiden är att utveckla fler idrottsanläggningar som är användbara och attraktiva för en större andel av befolkningen.


Därmed inte sagt att alla idrottsanläggningar i framtiden behöver, och kommer att vara, användbara för hela befolkningen hela året om och genom hela livet.

Däremot är det många befintliga anläggningar som har stor potential att utvecklas i den riktningen. Utvecklingen kan handla om att:
1. Öka anläggningens kapacitet och kvalitet
2. Utökafunktionerna

3. Bättre tillgodose behoven av både organiserad idrott och spontanidrott

 

Fördelar med konstgräsplaner

 • En naturgräsplan kan nyttjas ca 200-500 timmar per år
 • En konstgräsplan kan nyttjas ca 2500 timmar per år
 • Det går alltså minst 5 naturgräsplaner på en konstgräsplan
 • En naturgräsplan kan nyttjas under april till oktober
 • En konstgräsplan kan nyttjas hela året om
 • Kvalitén på spelet blir mycket bättre med en konstgräsplan
 • Bättre elit för ungdom för att man kan träna bättre och året runt
 • Konstgräs nästan förutsättning i norr titta på Östersund
 • Konstgräs ger bra vinterträningsmöjligheter i glesbygd
 • Konstgräs förutsättning i storstäderna pga platsbrist
 • - Naturgräsplanerna har nästan försvunnit i storstäderna, Stockholm hade 21 st. 1995 idag finns det 5 st.

 

Vad gör RF och SvFF?

RF: 

 • Bevakar utvecklingen
 • Dialog med SKL
 • Samordnar mellan idrotter

 

SvFF:

 • Arbetar aktivt med att minska spillet av mikroplaster från planer
 • Rekommendationer
 • Utbildningar
 • Deltar i NV:s beställargrupp

 

 

Publicerat: Onsdag 18 April