Kurs: PLANGENOMFÖRANDE – LILLA KURSEN

Vesterlins _17

 

Genom detaljplanen regleras hur mark- och vattenområden får användas. I detaljplanen fördelas också ansvaret för planens genomförande och den framtida förvaltningen av mark och anläggningar. Hur detaljplanen utformas mer i detalj har stor betydelse för det senare plangenomförandet, där rätt bestämmelser underlättar och skapar valmöjligheter samtidigt som fel bestämmelser är begränsande.

 

I den här kursen lär du dig grunderna för hur detaljplaner genomförs ur ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv.

 

Kursinnehåll

 • Plan- och bygglagens olika genomföranderegler
 • Regler om plangenomförande i andra lagar
 • Att omsätta reglerna i praktiken, viktigt att tänka på
 • Genomförandeprocessen
 • Val av planbestämmelser
 • Risker vid planering och plangenomförande
 • Att tolka en detaljplan
 • Fastighetsbildning, ett viktigt genomförandeverktyg
 • Gemensamhetsanläggningar, risker och möjligheter
 • Tvångsvis markåtkomst
 • Ansvarsfördelning mellan kommun och exploatör
 • Helhetsförståelse för genomförande-processen
 • Marklösen
 • Att värdera intrång
 • Kommunalt eller enskilt huvudmannaskap
 • Planavvikelse, vad är ok?

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till fastighetsägare, exploatörer, konsulter, kommuntjänstemän, förrättningslantmätare, planhandläggare och andra som kommer i kontakt med plangenomförande ur ett juridiskt eller ekonomiskt perspektiv.

 

Pedagogik

Vi inleder varje del av kursen med att lägga en stabil teoretisk bas, med koppling till lagstiftning och betydelsefulla rättsfall. Därefter bygger vi på med praktiska exempel som belyser olika problem och lösningar.

 

Lärare

Tomas Vesterlin har under de senaste åren utbildat ett stort antal plangenomförare i de aktuella frågorna. Han har tidigare arbetat med frågorna på Lantmäteriets fastighetsrättsliga stab och har ansvarat för att utreda vissa av plan- och bygglagens brister i genomförandehänseende åt regeringen.

 

Längd

En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris
6 800 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle
26 april 2018, Vasagatan 50, Stockholm

 

Läs mer och boka här 

 

Välkomna!

 

Publicerat: Torsdag 5 April