Sammanfattning av den första upplagan av Fastighetsrättens dag

Torsdagen den 8 februari arrangerades för första gången Fastighetsrättens dag. Dagens värdar var Vesterlins & Co samt Landahl advokatbyrå. Över hundra fastighetsrättsintresserade personer hade samlats i Sheratons lokaler i centrala Stockholm för att lyssna på femton talare fördelade på tio pass som skulle avhandla nyheter från allt som rör fastighetsrätt. Konferencier var Nalle Ahlgren.

 

De första talarna kom från Justitiedepartementet. Anna-Karin Berglund och Erik Hällströmer talade om aktuella betänkanden på Justitiedepartementet. Något som nämndes vara av stor betydelse i sammanhanget var paketeringsutredningen som nämndes kort, men som skulle tas upp av efterföljande talare.

 

Just

Erik Hällströmer och  Anna-Karin Berglund.

 

När det gällde hyres-och bostadsrättsmarknaden nämndes aktuella betänkanden:

 

-Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33)

-Hyran vid nyproduktion(SOU 2017:65)

-Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31)

-Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning (2017:86)

Fastighetsrättsliga projekt:

-Gränsen mellan enskilt och allmänt system

-Elektroniska fångeshandlingar vid överlåtelse av fast egendom

PBL:

-Översiktsplaneutredningen (Dir. 2017:6)

-Totalförsvarsutredningen (Dir. 2017:31)

 

Paketeringsutredningen

 

Paketeringsutredninges effekter togs upp av efterföljande talare: Mikael Löwhagen och Debora Eriksson från Skeppsbron Skatt. Vad talarna kunde konstatera var att propositionen om paketering inte fanns med på regeringens lista över propositioner före valet, så detta kommer kanske att få vänta. Dessutom kunde de konstatera, att på grund av remissinstansernas kommentarer om bland andra bristande konsekvensanalyser i förslagen om paketering så kommer nog detta inte att införas utan justeringar

 

”Fastighetstransaktioner på en föränderlig marknad” var rubriken på Maria Wideroths och Gustaf Åkessons föredrag, båda från Landahl Advokatbyrå.

Det bjöds på lite spaningar. Man nämnde att det under 2017 varit ett högt tempo på transaktioner på fastighetsmarknaden. Rykten om en kommande stopplagstiftning gjorde att affärer skyndades på. Inget sådant hände, men som sagt skyndades affärer på innan paketeringsutredningen lämnades in.

Ett förändrat köp- och säljbeteende hade noterats. Tendensen har varit att man försöker sälja innan man tecknar sig för en ny bostad.

 

Hemnet har kunnat visa på prissänkningar under slutet av 2017, detta har skett för att kunna få in köpare. Så vad händer nu? 2018 års transaktioner skedde redan förra året, på grund av rädslan för en stopplag. Därför har det inte varit lika många transaktioner nu och förmodligen kommer vi att kunna vänta oss färre överlag under 2018. En annan spaning var om nya aktörer på marknaden. Det har kommit nytt kapital som väljer att köpa fastigheter. En del av detta nya kapital kommer från utlandet, det finns alltså ett intresse av att köpa i Sverige.

 

Ska ̈rmavbild 2018-02-11 Kl . 12.22.51

Tomas Vesterlin och Emma Eriksson.

 

Efter en kortare besträckare var det dags för två personer från varsitt av dagens värdföretag: Emma Eriksson från Landahl Advokatbyrå och Tomas Vesterlin från Vesterlins & Co med rubriken ”Markanvisnings- och exploateringsavtal, strategiska val och viktiga detaljer” . Målet var att beskriva hur man som exploatör och kommun tillsammans kan arbeta för att få till goda exploateringsavtal och hur man gör när en part vill kliva ur ett avtal, då exploatör och kommun inte är helt jämbördiga parter i sammanhanget

 

Tunnelbanan

 

Olof Graner från Vesterlins & Co fortsatte förmiddagen med att tala fastighetsrättsliga utmaningar vid utbyggnad av Stockholms tunnelbana. Främst kanske om just fastighetsrätten i tunnlar och vad det finns för olika typer av tunnlar och hur lagstiftningen skiljer sig. Hur planlägger vi tunnlar i berg, som ska gå genom detaljplanelagt område? Dessutom är det inte enkelt då det handlar om både omfattande tekniska samt fastighetsrättsliga frågor.

 

Tunnelbanetemat fortsatte med efterföljande talare Carolina Gustavsson, advokat på Landahls Advokatbyrå, som talade om miljörättsliga utmaningar vid utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

 

Carolina talade mest ur fastighetsägarens perspektiv, om frågor som ställs utmed vägen under planeringen. Tunnelbaneprojektet till Nacka är aktuellt just nu men Carolina nämnde även att huvudförhandlingen av den planerade gula linjen kommer att ske under vecka sju.

Hur påverkas en fastighetsägare som ligger inom det så kallade påverkansområdet? Något som är aktuellt att hålla koll på är grundvattenpåverkan när tunneln kommer byggas, vilka tillstånd krävs? Vattentillstånd är alltså aktuellt då det kommer att ske grundvattenpåverkande verksamhet. Föroreningar i mark var ett annat ämne Carolina tog upp. Detta är mest aktuellt vid områden där tunnelbaneuppgångar planeras och där man alltså kommer att arbeta i kontakt med jordlager. Detta leder till frågan om verksamhetsutövarens ansvar och eventuell risk att man som fastighetsägare köpt sig till detta ansvar. Kommentarer från publiken var att det är viktigt att inte glömma bort vattenfrågan, den är ofta ganska styvmoderligt behandlad.

 

Fastighetsbildning och äganderätt i centrum var rubriken på nästa föredrag. Barbro Julstad  och Tomas Vesterlin från Vesterlins & Co gjorde en jämförelse av äganderätt (3D-fastighet) och servitut, två viktiga verktyg för förättningslantmätaren. 2004 fick vi möjlighet att bilda 3D-fastigheter för att lösa fastighetsrättslig samordning i komplicerade byggnadsanläggningar, detta för att servitut inte var tillräckligt.

 

Vi har exempelvis tunnelbana sedan tidigare och detta fick tidigare lösas med servitut. Man fick vara kreativ med servitutsinstitutet, enligt Barbro Julstad. Idag är dessa servitut till viss del rättsosäkra, vilket ledde till att man skaffade möjligheten till 3D-fastigheter.

Barbro och Tomas talade om möjligheter och begränsningar hos servitut respektive äganderätt. Vilket ska man välja och när?

 

Moms vid exploatering- särskilt vid byggnation av garage

 

Fredrik Mattson från Skeppsbron Skatt och Emma Eriksson från Landahl Advokatbyrå fokuserade i sitt föredrag på garage. Skatt och moms en viktig del av exploateringen. Frågan har kommit upp enligt Emma Eriksson då skatt-och fastighetsrättssamarbete faller mellan stolarna. Vanliga momsfrågor vid exploatering togs upp. Emma tog upp frågan om parkeringar, där Fredrik kunde ta vid med att kommentera kring avdragsrätt för moms vid uppförande av parkeringsgarage/p-plats.

 

Rune Thomsson fortsatte eftermiddagen under rubriken ”ersättning vid obefogad uppsägning av lokalhyresavtal”. Besittningsskydd och besittningsskyddsbrytande grunder för hyresgäster var huvudtemat. Hur ska en hyresvärds intressen vägas mot hyresgästens intressen? Hur beräkna skadestånd? Rune bidrog även med egna reflektioner och erfarenheter från detta.

 

Ska ̈rmavbild 2018-02-11 Kl . 12.29.53

Ola Thored.

 

Dagens sista talare var Ola Thored från Landahl Advokatbyrå. Eftermarknad för Brf och entreprenör var temat. Ola tog bland annat upp exempel på bostadsrättsinnehavare som begärt ersättning när fel begåtts av entreprenader och även hur man ska formulera sig när det gäller bostadsrätter och felhantering inom entreprenad. Detta avslutades med en engagerad diskussion tillsammans med publiken.

 

 

Text: Sofia Hietala, Samhällsbyggarna.

 

 

Publicerat: Måndag 12 Februari