Årsmöte Region Syd 14 december 2017

Ska ̈rmavbild 2018-01-29 Kl . 17.27.52

Maria Karras under presentationen.

 

Den 14 december hölls årsmöte i Malmö för avdelning Syd. I efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Henrik Andersson till ny ordförande. Maja Modigh tar en paus från Styrelseuppdraget under sin kommande föräldraledighet.

 

I samband med årsmötet bjöds det på en intressant föreläsning av Marika Karras från Sweco Environment i ämnet ”Värdering av ekosystemtjänster”. Här följer ett kort sammandrag från innehållet i föreläsningen.

 

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

 Vi står inför stora utmaningar när vi ska skapa en hållbar tät stad, anpassad för invånarna, klimatförändringar och vår välfärd på lång sikt.

 

Genom att synliggöra och ta hänsyn till de positiva värden som naturen bidrar med för vårt samhälles välfärd kan man lättare motivera hållbara lösningar. Dessa positiva värden, nyttor som naturen gratis förser oss med, kallas även ekosystemtjänster. Exempel på ekosystemtjänster som vi i staden har särskild nytta av är översvämningsskydd, klimatreglering, rening av vatten och luft samt dämpning av buller. En mer blå-grön stad leder även till att människor mår bättre, både psykiskt och fysiskt via de rekreativa värdena. För att ekosystemen ska fungera och bidra med dessa nyttor krävs en rad stödjande ekosystemtjänster och en hög biodiversitet bland arter.

 

Om man värderar ekosystemtjänster kan de inkluderas i samhällsekonomiska analyser i samband med att exploateringsåtgärder. På så vis kan man synliggöra den totala samhällsnyttan av en åtgärd och inte bara de direkta ekonomiska nyttorna och kostnaderna.

 

Marika Karras är civilingenjör inom Riskhantering med bakgrund inom Ekosystemteknik från Lunds Tekniska Högskola. I sitt examensarbete (som tilldelats Peter Stahres stipendium från VA SYD och Swecos Hugopris) fördjupade hon sig just på monetär värdering av ekosystemtjänster och hur detta kan inkluderas i kostnads-nyttoanalyser, specifikt visade de att hållbar dagvattenhantering kan vara en lönsam investering för samhället. Nu arbetar Marika på Sweco med bland annat ekosystemtjänstanalyser i samband med detaljplaner och värderingar av ekosystemtjänster i samhällsekonomiska analyser, något hon ser stor potential för att motivera och bygga den multifunktionella, hållbara staden. 

 

Image 002 (1)

 

Image 003

Figur 2. Uppdelning av ekosystemtjänster i fyra kategorier. klassificeringen är baserad på MAs klassificeringssystem (2005).

 

Uppsats

Presentation

 

Publicerat: Måndag 29 Januari