En förmiddag med Business Forum för FN:s hållbarhetsmål

Inför en fullsatt sal i Näringslivets hus i Stockholm framträdde flera personer ur svenskt näringsliv och även en minister denna gråmulna förmiddag några dagar före jul. Eventet arrangerades av ICC Sweden och Svenskt Näringsliv och moderator för dagen var Johan Kuylenstierna.

 

Morgonen startade med Carola Lemne, vd för Svenskt näringsliv, som började med att ta upp företagens roll för hur vi ska lyckas med hållbarhetsmålen. Välfärd är en av de starkaste faktorerna för att lyckas med hållbarhet, menade Lemne, och det är något som företag är med och bygger upp då de sätter människor i sysselsättning och stärker både individernas  och landets ekonomi. Lemne betonade också betydelsen av samverkan mellan företag och forskning i Sverige. Det svenska näringslivet arbetar aktivt med att inkludera hållbarhetsmål och Sverige ligger högt på rankinglistor i världen. Dock finns saker som vi inte är lika framgångsrika inom, menade Carola Lemne och tog som exempel utanförskapsproblematiken och de ökande sociala klyftorna i Sverige. Ett annat exempel var Sveriges brister inom utbildningssystemet och innovation, där det gamla ingenjörslandet Sverige nu halkar efter.

 

Lena Johansson, generalsekteterare för ICC Sweden, fortsatte förmiddagen genom att tala om ett ansvarsfullt företagande som jobbar för lönsamhet och om näringslivets bidrag till Agenda 2030 som Johansson menade är ett självklart åtagande av näringslivet. Frihandel, fortsatte Lena Johansson, gynnar hållbar utveckling på grund av spridning av idéer och kunskap, men också för att företag kan agera genom resurshushållning.

 

Ministernärvaro

 

Mikael Damberg, Närings- och Innovationsminister, började med att nämna att Agenda 2030 är ett historiskt initiativ av FN och att Sverige står som symbol för länder som tvekar över att ta steget till att ställa om till hållbart, t ex genom att minska koldioxidutsläpp över tid. Inom den sociala hållbarheten, menade Mikael Damberg, är Sverige och Norden förebilder. Något som Damberg och även senare talare lyfte var Sveriges beroende av export, men att mycket händer i världen just nu. Exempelvis nämnde ministern Donald Trump och USA:s utträde ur Parisavtalet. Han påpekade dock att amerikanska företag själva anser att denna rörelse mot protektionism är ett hot.

 

Smart industri är något näringsministern jobbat med och något han talade varmt om denna förmiddag. Vad ska vi göra för att bli världsledande? Den Industristrategi som vi har tagit fram i Sverige, som följer Agenda 2030, är unikt i världen. Damberg berättade att 300 miljoner kronor kommer att årligen satsas fram till 2040 i ett samarbete med processindustrin för att sänka utsläppen. Ministern nämnde även transportsektorn och kunskapsförsörjningens betydelse för ökad hållbarhet. Kunskapsförsörjningen kommer att stärkas framöver genom stora satsningar på YH-utbildningar, vilket näringslivet uppskattade. I övrigt betonade Damberg betydelsen av att de statliga bolagens agerar som föredömen när det gäller att ta ansvar och agera hållbart.

 

I det första av dagens tre panelsamtal deltog Mikael Damberg, Carola Lemne och Lena Johansson. Politik, kunskapsutveckling, näringsliv och hållbar utveckling diskuterades. Allt från ministerns sverigefokus och ICC:s betoning på det globala, till det faktum att många av Sveriges företag är just globala och därmed har en internationell kundkrets. Mikael Damberg ville fokusera på hur viktigt det är att få med människor i den digitala omställningen och informera dem, så att folk inte kommer att känna sig utanför och snarare bli rädda för utvecklingen än att känna att det är en nytta för samhället och den enskilde.

 

I det andra panelsamtalet deltog Helena Stiernholm, Idustrivärden, Adam Brånby, Gränsfors Bruk samt Jan Moström, LKAB. Den gemensamma slutsatsen var att goda förhållanden för de anställda och alltså ett fokus på de sociala faktorerna är viktigt för företag idag. Från publiken kom frågor om vad ägare i bolag och företag bör fokusera på idag, om panelen hade några tips. Helena Stiernholm svarade att man som ägare bör läsa på om omvärlden och den egna verksamheten, det är något av det viktigaste man bör fokusera på vid hållbarhetsarbete.

 

Gruvnäringens problem är marktillgångar och att brytningen påverkar miljön lokalt, även om Jan påpekade att koldioxidutsläppen från gruvindustrin är förhållandevis små.

 

Många konkurrerande företag globalt sett har inga miljökrav, svenska miljömedvetna företag slås ut i konkurrensen, befarar Adam, vars företag främst exporterar varor. Dock menade han att alla kan börja tillämpa Agenda 2030, även små bolag.

 

Storpanel

 

Förmiddagens sista panel bestod av en större skara från olika delar av näringslivet:

 

-Åsa Pettersson, Scania

-Frida Koff, Hemfrid

-Christina Båge-Friborg, Sandvik

-Henrik Nerell, McDonald’s

-Lena Hök, Skanska

-Louise König, Coop

 

Den övergripande frågan var ”hur bidrar näringslivet på bästa sätt med konkreta erfarenheter?”. Många intressanta exempel och konkreta berättelser kom från alla deltagarna. Exempelvis inledde Skanskas representant Lena Hök att berätta om att Skanskas mål för nästa år är att ha 100% ”gröna lån” från investerare som är intresserade av just investera grönt. Lena Hök talade även om hur Skanska vill lyfta blicken från det enskilda bygget och istället fokusera på frågor om det hållbara samhället, därför är samverkan viktigt med t ex cement- , stål- och energileverantörer för att göra hela processen energieffektiv. Även Sociala aspekter tog Hök upp: Hur mår människor i den byggda miljön? Hur ska folk känna sig trygga?

 

En sammanfattning av dagen: Hållbarhet är mer än bara miljö, även de andra dimensionerna finns med idag bland företag och näringsliv. En mognad har skett, avslutade Maria Sunér Fleming från Svenskt Näringsliv, en av initiativtagarna till eventet.

 

Sofia Hietala, Samhällsbyggarna.

 

 

Publicerat: Torsdag 21 December