Samhällsbyggarnas årsmöte 19 maj

Tisdag 19 Maj kl 15:00

 

Region: Sverige

Plats: Digitalt via Zoom

 

dag (1)

Dag Björklund, ordförande Samhällsbyggarna

 

Kallelse till Samhällsbyggarnas digitala årsmöte tisdagen den 19 maj kl 15 

 

Länk för att ansluta årsmötet.

 

Det är ovanliga och speciella tider. Vi har tidigare annonserat ett program för årsmötet anpassat för ett fysiskt möte. Nu får det istället bli ett i huvudsak digitalt årsmöte.

 

Många av oss är fortfarande ovana med digitala möten men i den situation vi nu är blir vi allt fler som tar till oss de möjligheterna. Du som ännu inte känner dig bekväm med digitala möten kan ta det här tillfället till att träna. Det kan också vara lämpligt att sitta flera tillsammans kring en skärm, men med lämpligt avstånd mellan er. 

 

Viktigt att ni anmäler er till årsmötet på info@samhallsbyggarna.org senast den 17 maj. Då kommer en inbjudan till Zoom-mötet till den mailadress vi har i medlemsregistret (ange annars den adress du vill använda för att delta i mötet). Mötet hamnar då i din kalender och det blir relativt enkelt att ansluta till mötet.

Mötets funktionärer samlas på No18, Centralplan 15 i Stockholm. Vi kommer att inleda mötet med en genomgång av hur frågor och inlägg kommer att administreras. 

 

Välkomna, men alltså inte till en lokal i Stockholm utan via en skärm nära dig!

 

Dag Björklund 

Ordförande

 

Dagordning 

1.   Val av ordförande och protokollförare vid mötet

2.   Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

3.   Val av rösträknare

4.   Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

5.   Fastställande av föredragningslista

6.   Styrelsens årsredovisning

7.   Revisorernas berättelse

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.   Fråga om disposition av tillgängliga medel

10. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande och kommande verksamhetsår

11. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter

13. Val av föreningens ordförande

14. Val av styrelseledamöter

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

16. Val av ledamöter i besvärsnämnden/erna

17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen

18. Val av ledamöter i valberedningen

19. Framställning från styrelsen eller enskild medlem

20. Övriga frågor

21. Mötets avslutande

 

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Ingen medlem får därvid företräda fler än en annan medlem.

 

Handlingar:

Årsredovisning sign

Revisionsberättelse

Verksamhetsinriktning 2020 - 2021

Budget 2020 - 2021

Styrelsens förslag till medlemsavgift

Valberedningens förslag 

Motion från Ewa Svensson

Styrelsens yttrande över motionen

 

Kompletterande handlingar: 

Kompletterande kommentarer Samhällsbyggarnas årsredovisning

Kommentarer till alternativ budget med anledning av Corona

Reviderad budget 2020 och 2021 t o m april  

 

Kallelse och dagordning som utskrivbar PDF.