Kurs: Vesterlins - Grundkurs detaljplan (Göteborg)

Torsdag 14 Maj kl 00:00

 

Region: 

Plats: Göteborg

 

 

Grundkurs detaljplan

 

Vid planering och reglering av markanvändning fyller detaljplanen en mycket central funktion. Att förstå vad en detaljplan är och vad den innebär är väsentligt vid både förvaltning och utveckling av mark och bebyggelse.

 

Kursinnehåll

I kursen går vi igenom hur du läser en detaljplan och vi tittar på dess syfte och funktion i samhällsplaneringen. Vi fördjupar oss i vilka rättigheter och skyldigheter planen medför för kommunen, för fastighetsägare och för allmänheten. Vi går översiktligt igenom hur en planprocess går till och vem som har inflytande över den och när. Utifrån exempel tittar vi närmare på hur en detaljplan och dess planbestämmelser ska tolkas.

 

Kursen behandlar bland annat

 • Regelsystemet för samhällsplanering och detaljplanens funktion och syfte
 • Innebörden av det kommunala planmonopolet
 • Kommunens handlingsfrihet och begränsningar
 • Rättigheter och skyldigheter som regleras eller kan regleras i en detaljplan
 • Hur en planprocess går till och hur man bevakar sina intressen i den
 • Att tolka en detaljplan och dess bestämmelser
 • Att ändra en detaljplan
 • Detaljplanens betydelse vid bygglovsprövning, lantmäteriförrättning och andra myndighetsprövningar
 • Detaljplanens tvångsmedel avseende markinlösen, rättighetsupplåtelser, kostnadsfördelning
 • Vem som bestämmer vad angående en detaljplan
 • Översiktligt om avtal kopplade till genomförandet av detaljplaner

 

Målgrupp

Kursen har en mycket bred målgrupp och vänder sig till bland andra fastighetsförvaltare, exploatörer, byggbolag, kommunala och statliga tjänstemän, samt politiker i byggnadsnämnder.

 

Lärare

Arne Fredlund har mer än 30 års erfarenhet från Stockholms Stadsbyggnadskontor där han arbetat som planarkitekt, planchef, vice stadsbyggnadsdirektör, senior rådgivare med mera med mera. Han är också en uppskattad förläsare och pedagog.

 

Olof Graner har jobbat 10 år som förrättningslantmätare vid olika lantmäterimyndigheter. Han har således praktisk erfarenhet av såväl planprocessen och plangenomförande som av tolkning och hantering av äldre planer.

 

Längd

En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris

7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Plats

14 maj 2020, Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg

Läs mer och anmäl dig här!