Kurs: Vesterlins - Dagvatten vid markexploatering och planering

Onsdag 15 April kl 00:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

 

Dagvatten vid markexploatering och planering

Dagvattenfrågorna får allt större betydelse vid planering och markexploatering. De bakomliggande rättsreglerna är dock relativt svårgenomträngliga. Under kursen utgår vi från de praktiska prob­l­emen och sätter dem i en juridisk kontext. Efter att vi har förklarat gällande rätt går vi in på hur lag­reglerna kan tillämpas, hur praktiska problem kan få praktiska lösningar. 

 

Kursinnehåll

Vattentjänstlagen reglerar det allmännas ansvar för vattentjänster. Plan- och bygglagen reglerar tillåten markanvändning inom detaljplanelagt område. De två lagstiftningarna lämnar vissa luckor, vilket ibland gör det svårt att reglera dagvattenfrågorna på ett tillfredsställande sätt. Anläggningslagen reglerar hur gemensamhetsanläggningar får inrättas, exempelvis för dagvattenanläggningar som är gemensamma för flera fastigheter. Men även den lagstiftningen har sina begränsningar. Ytterligare en aspekt är miljöbalken, vars regler har betydelse både i fråga om olika vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter. 

Vi ser under kursen till hur dessa fyra lagar fungerar och samverkar samt hur du kan agera för att uppnå dina mål. Teori blandas med praktik. Stort utrymme ges för diskussioner om deltagarnas problem och lösningar.

 

Kursen behandlar bland annat

 • Hur fördelas ansvaret för dagvatten mellan de olika aktörerna?
 • Vattentjänstlagen, plan- och bygglagen, miljöbalken och anläggningslagen, hur samverkar bestämmelserna?
 • Att planlägga för dagvatten, lämpliga bestämmelser?
 • Vilka planbestämmelser är inte tillåtna? Hur kan vi istället lösa behovet?
 • Att planlägga för ett smidigt genomförande
 • Plangenomförande, hur går det till och vem bär ansvar för vad?
 • Hur påverkar miljöbalkens krav dagvattenfrågorna?
 • I vilka situationer kan en gemensamhetsanläggning inrättas för dagvatten?
 • Hur ska plangenomförandet beskrivas i detaljplanen?
 • Hur kan en gemensamhetsanläggning utformas för att hantera dagvatten?
 • Vilka tillstånd behövs inför genomförandet?

 

Målgrupp
Alla som kommer i kontakt med dagvattenfrågor vid detaljplanering eller genomförande av detaljplaner, tex planarkitekter, konsulter, advokater, byggherrar, exploateringskontor, fastighetsägare, lantmäterimyndigheter m.fl.

 

Lärare
Carolina Gustavsson, advokat Landahl advokatbyrå
Christer Södereng, vattenrättslig konsult på Structor Miljöbyrån
Tomas Vesterlin, jurist och lantmätare på Vesterlins

 

Längd

En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris
7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle
15 april 2020, Vasagatan 50, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här!