Kurs: Vesterlins - Ledningsrätt i teori och praktik

Tisdag 10 Mars kl 00:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

 

 

Ledningsrätt i teori och praktik

Ledningsrätt är en vanligt förekommande rättsfigur genom vilken ledningsägare kan få rätt att utnyttja utrymme inom annans fastighet för att dra fram ledningar samt tillbehör. Under kurser går vi igenom rättsfigurens särdrag samt hur ledningsrätt bildas, ändras, upphävs och förvaltas.

 

Kursinnehåll

Då ledningsrätt bara kan upplåtas genom beslut av lantmäterimyndigheten fördjupar vi oss i hur prövningen går till och vad du bör tänka på. Vi går vidare in på hur du kan underlätta förrättningen samt hur du kan agera för att – som ledningsägare eller markägare – få ett beslut som passar dig.

 

Kursen behandlar bland annat

 • Viktiga moment vid upplåtelse av ledningsrätt
 • Prövningen av bästa läge, hur går den till och vad ska bevisas eller motbevisas
 • Ledningsbeslut, lämpligt innehåll
 • Vad går och vad går inte att reglera i ett ledningsbeslut
 • Vad kan jag reglera i kompletterande civilrättsligt avtal
 • Hur påverkar jag lantmäterimyndighetens prövning
 • Att överklaga en ledningsförrättning, vad innebär det och vad bör jag tänka på
 • Ersättning vid upplåtelse av ledningsrätt
 • Konkurrens mellan olika ledningar, korsningsavtal m.m.
 • Korsande av annan infrastruktur
 • Att samverka genom ledningsrätt, delat utrymme
 • Ledningsrätt för olika ändamål; mast, tunnel, fiber, kanalisation med mera
 • Förvaltning
 • Skador vid utövande

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till ledningsdragande bolag, andra infrastrukturbyggare, konsultbyråer, advokatbyråer, kommuner, fastighetsförvaltande bolag, exploatörer, lantmäterimyndigheterna med flera som kommer i kontakt med ledningsrätter.

 

Pedagogik

Kursen har utpräglade teoretiska inslag vilka varvas med praktiska exempel. En stor del av framställningen vävs kring rättspraxis.

 

Lärare

Tomas Vesterlin har ett förflutet inom ledningsbranschen. Han har under senare år jobbat på Lantmäteriets fastighetsrättsliga stab, till stor del med ledningsrättsfrågor. Där har han utvecklat kurser i ledningsfrågor till myndighetens mer erfarna handläggare samt skrivit delar av myndighetens handböcker i ämnet. Han har vidare stått för rådgivning till landets handläggare i mer besvärliga frågor. Tomas har under senare år även jobbat med ändringar av ledningsrättslagen på justitiedepartementet. Han har skrivit vissa av lantmäteriets yttranden till domstolar, bland annat högsta domstolen i ledningsärenden. Tomas har även deltagit i regeringsuppdrag i fråga om ledningsinfrastruktur. Tomas har förtroendet att utbilda mark- och miljödomstolarna i komplexa ledningsrättsfrågor inom ramen för Domstolsakademin.

 

Längd

En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris

7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle

10 mars 2020, Vasagatan 50, Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här!