Kurs: Vesterlins - Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter

Onsdag 11 Mars kl 00:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

 

Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter

Gemensamhetsanläggning inrättas när två eller fler fastigheter behöver dela på en anläggning. Det kan gälla allt från bryggor eller vägar på landsbygden till hissar eller kulvertar i en stadskärna. Lyckad samverkan är härlig men det kräver vissa kunskaper.

 

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom vilka krav som ställs vid inrättande av gemensamhetsanläggning. Vi ser både till inrättande genom tvång och genom överenskommelse. Särskild uppmärksamhet ägnas åt båtnadsvillkoret och väsentlighetsvillkoret, de två villkor som oftast är avgörande  vid prövningen. Vi diskuterar vidare hur du kan argumentera för att möjliggöra, eller förhindra, att en gemensamhetsanläggning inrättas.

 

Kursen behandlar bland annat

 • Att inrätta en gemensamhetsanläggning
 • Båtnadsvillkoret
 • Väsentlighetsvillkoret
 • Att skriva en överenskommelse
 • Att bestämma läge och utförande
 • Vilka anläggningar kan ingå i en gemensamhetsanläggning och under vilka förutsättningar
 • Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan, att tänka på
 • Gemensamhetsanläggning på kvartersmark
 • Att utestäng andra från en gemensamhetsanläggning
 • Förvaltning av gemensamhetsanläggning
 • Fördelning av kostnader
 • Att överpröva ett beslut
 • Oenighet i föreningen, vägar till en lösning
 • Andelstal och kostnader

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer hos fastighetsägare, samfällighetsföreningar, kommuner, exploatörer, konsulter, advokater och fastighetsförvaltande bolag som kommer i kontakt med gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.

 

Pedagogik

Som i alla våra kurser inleder vi med att lägga en teoretisk bas. Denna bygger vi sedan vidare på med rättsfall och exempel.

 

Lärare

Tomas Vesterlin har jobbat på Lantmäteriets fastighetsrättsliga stab, bland annat med frågor om gemensamhetsanläggningar. Han har utbildat lantmäterimyndigheternas erfarna handläggare i anläggningslagen. Tomas har vidare under sin tid på Justitiedepartementet jobbat med ändringar av anläggningslagen. Tomas har förtroendet att utbilda mark- och miljödomstolarnas personal i de mer komplexa frågor som kan dyka upp vid tillämpning av anläggningslagen.

 

Olof Graner har under sina nästan tio år som förrättningslantmätare fattat beslut om åtskilliga gemensamhetsanläggningar för vitt skilda ändamål på såväl landsbygd som i tätort och han har ansvarat för bildandet av ett stort antal samfällighetsföreningar. Olof bistår i dag flera klienter i fråga om komplicerade lösningar som inbegriper inrättandet av gemensamhetsanläggningar.

 

Längd

En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris

7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle

11 mars 2020, Vasagatan 50, Stockholm.

Läs mer och anmäl dig här!