Kurs: Vesterlins - Vatten vid exploatering 7-8 nov

Torsdag 7 November kl 09:00

 

Region: Sverige

Plats: Vesterlins Vasagatan Stockholm

 

Kurs _large _1100px -2 

 

Vatten vid exploatering

I samband med markexploatering är vatten både en tillgång och en utmaning. En tillgång när exploateringen kan berikas av de möjligheter som vatten medför. En utmaning med tanke på de många olika regler som är förknippade med både förvaltning och exploatering av vatten i dessa olika former.

 

Kursinnehåll

Kursen spänner över allt från äganderätt till vattenområden och planläggning av mark- och vattenområden vidare till olika tillståndsprövningar.

 

Kursen behandlar bland annat

 • Exploatering och ytvatten, tillstånd m.m.
 • Exploatering och grund- samt dagvatten
 • Att planlägga vattenområden
 • Plangenomförande och vatten
 • Dagvatten och detaljplaner
 • Vattenverksamhet, bra att veta
 • Markavvattning
 • Att bygga i vatten eller med påverkan på vatten
 • Rätten till uppgrundning
 • Att nyttja annans vattenområde
 • Rådighet över vatten
 • Vem som äger ett visst vattenområde, hur det kan överlåtas
 • Servitut i vatten, bryggor m.m.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till fastighetsägare, exploatörer, konsulter, tjänstemän på kommuner så som exempelvis exploateringsingenjörer, planhandläggare, advokater, förrättningslantmätare och andra som kommer i kontakt med vattenrättsliga frågor.

 

Pedagogik

Vi inleder varje del av kursen med att lägga en stabil teoretisk bas, med koppling till lagstiftning och betydelsefulla rättsfall. Därefter bygger vi på med praktiska exempel som belyser olika problem och lösningar.

 

Lärare

Tomas Vesterlin har som lantmätare och jurist en bred kunskapsbas. Han har jobbat med utbildning och rådgivning i fråga om olika upplåtelseformer under många år.

 

Christer Södereng  har mångårig erfarenhet av miljöprövningar avseende vattenverksamheter. Han har arbetat med vattenrättsliga frågor i såväl exploaterings- som infrastrukturprojekt.

 

Längd

Två dagar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 12 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris

13 800 kronor per deltagare, exklusive moms.

 

Nästa kurstillfälle

7-8 november 2019, Vasagatan 50, Stockholm

 

Läs mer och anmäl dig här!