Kurs: Brandskyddsföreningen: Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR. 11-13 november 2019

Måndag 11 November kl 00:00

 

Region: 

Plats: Liljeholmen

 

11-13 november 

 

 

Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos dig som arbetar med brandskyddsprojektering eller på annat sätt involveras i brandskydd i byggprocessen.

Avsnitten i Boverkets Byggregler (BBR) uppdateras regelbundet och återges i Brandskyddsföreningens handbok Brandskydd i Boverkets byggregler.

  

Här ger vi dig en bred och djup kunskap om innehållet i Boverkets byggregler, kapitel 5. Du får verktyg för att upprätta en brandskyddsdokumentation och för att arbeta med brandskyddsprojektering. Utbildningen ger också en inblick i hur brandskydd ska behandlas i byggprocessen.

    

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna förstå och kunna tillämpa kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd. Utbildningen omfattar krav enligt förenklad dimensionering.

Utbildningen uppfyller utbildningskrav i Norm för Brandprojektör, SBF 2004:1. Notera att certifiering sker via Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC), se länk i högra kolumnen.

     

Innehåll

Plan- och bygglagen
– Brandskydd i byggprocessen


Övrig lagstiftning som berör brandskydd i byggnader
Brandteori och brandförlopp


Boverkets byggregler
– Allmänna förutsättningar
– Brandtekniska klasser
– Utrymning vid brand
– Brandspridning inom och mellan byggnader
– Möjlighet till räddningsinsats
– Brandskydd vid ändring av byggnad


Bärförmåga vid brand
Projektering och brandskyddsdokumentation

 

Regelgenomgång varvas med aktuell forskning, slutsatser från brandutredningar och dimensioneringsexempel. Projekteringsövningar och upprättande av brandskyddsdokumentation kommer att genomföras som grupparbeten.

 

Enklare individuella elevuppgifter förekommer vid regelgenomgångarna.

     

Avsedd för

Dig som vill ha och behöver fördjupad kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, till exempel arkitekter, konstruktörer, projektledare, bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer, räddningstjänstens tillsynsförrättare och projektörer av brandskyddsinstallationer.

 

För dig som tidigare gått utbildningen Brandskyddsledare: Den här utbildningen motsvarar block 2 avseende byggnadstekniskt brandskydd.

 

 

      

För mer info och för att hitta anmälan klicka här!