Kurs: Vesterlins - Tomträtt i praktiken

Tisdag 8 Oktober kl 00:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

 

Tomträtt i praktiken

Tomträtt är en rättsfigur som samhällsutvecklingen i någon mån har sprungit ifrån. De tomträttsupplåtelser som sker i dag fyller inte alltid de funktioner som avsågs när rättsfiguren utformades.

 

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom hur rättsfiguren rätt till ofri tomt har utvecklats till den upplåtelseform som tomträtten är i dag. Fokus ligger på hur tomträtt kan upplåtas, då särskilt vad som kan regleras i tomträttsavtal samt hur det går till. Vi går vidare igenom tomträttens likhet med fastigheten, med även de mer betydande skillnaderna. Ett särskilt pass ägnas åt olika problem och frågor som väcks vid förvaltning av tomträtter, både ur ett kommunalt- och ett ägarperspektiv.

 

Ett särskilt pass tillägnas överlåtelse av och upplåtelse i tomträtt. Särskilt intresse lägger vi vid de frågor som ofta leder till problem, bland annat upplåtelse av olika officialrättigheter i tomträtt.

 

I flera sammanhang brukar kommunen kräva att tomträttshavare ingår en sidolöpare, för att upplåta tomträtt. Vi tittar på vilka de legala möjligheterna med sidolöpare är samt vad det finns för risker i dessa sammanhang för de inblandade parterna.

 

Ett särskilt pass tillägnas tomträtt och fastighetsbildning eller andra förrättningsåtgärder samt hur tomträtt påverkas av planläggning.

 

Kursen behandlar bland annat

 • Upplåtelse av tomträtt
 • Sidoavtal
 • Kommersiella ställningstagande vid upplåtelse av tomträtt
 • Överlåtelse av tomträtt
 • Utökning eller inskränkning av tomträtt
 • Upplåtelse i tomträtt
 • Belåning av tomträtt
 • Tomträttsavgäld
 • Tomträtt och fastighetsbildning
 • Ledningsrätt och gemensamhetsanläggning vid tomträtt
 • Tomträtt vid detaljplanläggning
 • Utökning eller inskränkning av byggrätt i tomträtt
 • Hantering av rättigheter och pantbrev vid dödning av tomträtt
 • Tomträttstillbehör
 • Fastighetstillbehörs ställning vid upplåtelse och dödning av tomträtt

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer hos kommuner, exploatörer, konsulter, advokater och företag som upplåter, äger eller på annat sätt kommer i kontakt med tomträtter.

 

Pedagogik

Som i alla våra kurser inleder vi med att lägga en teoretisk bas. Denna bygger vi sedan vidare på med rättsfall och exempel.

 

Lärare

Barbro Julstad har både mycket djupa och breda kunskaper inom rättsområdet. Hon har en mycket god förmåga att sätta in de särskilda reglerna i ett större sammanhang.

 

Tomas Vesterlin har som lantmätare och jurist en bred kunskapsbas. Han har jobbat med utbildning och rådgivning i fråga om olika upplåtelseformer under många år.

 

Längd

En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris

7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle

8 oktober 2019, Vasagatan 50, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här!