Kurs: Vesterlins - Servitut i teori och praktik

Torsdag 17 Oktober kl 00:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

 

Servitut i teori och praktik

Servitut är en av fastighetsrättens äldsta och viktigaste rättsfigurer. Servitut är ett oumbärligt verktyg för att tillgodose de behov som inte kan lösas inom den egna fastigheten. Det gäller både behov i trånga tätortslägen likväl som på landsbygden, i mark och på vatten.

 

Kursinnehåll

I kursen går vi igenom hur servitut kan bildas i dag och historiskt. Dessutom diskuterar vi hur servitut kan användas och optimeras för dina syften. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt hur servitut tolkas, ändras och upphävs.

 

I kursen ingår kursledarnas bok Servitut i teori och praktik från Wolters Kluwer förlag (tidigare Norstedts juridik).

 

Kursen behandlar bland annat

 • Servitutsrekvisiten
 • Begränsningar och möjligheter i fråga om servitutsupplåtelser
 • Servitut eller nyttjanderätt
 • Ersättning vid upplåtelse och ändring
 • Att optimera ett servitut för dina ändamål
 • Att ändra servitut
 • Att upphäva ett servitut
 • Avtalsservitut respektive officialservitut
 • Lantmäteriförrättning
 • Servitut tvångsvis
 • Servitut inom detaljplanelagt område
 • Äldre servitut, tolkning
 • Övergivna servitut
 • Rättspraxis

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till exploatörer, markägare, förrättningslantmätare, advokater, mäklare, ledningsägare, kommuner och andra som kommer i kontakt med servitut.

 

Pedagogik

Som i alla våra kurser inleder vi med att lägga en teoretisk bas. Denna bygger vi sedan vidare på med rättsfall och exempel.

 

Lärare

Barbro Julstad har både mycket djupa och breda kunskaper inom rättsområdet. Hon har en mycket god förmåga att sätta in de särskilda reglera i ett större sammanhang.

 

Tomas Vesterlin har som lantmätare och jurist en bred kunskapsbas. Han har jobbat med utbildning och rådgivning i fråga om olika upplåtelseformer under många år.

 

Längd

En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris

7 400 kronor per deltagare, exklusive moms. Boken Servitut i teori och praktik från Wolters Kluwer förlag (tidigare Norstedts juridik) ingår i kursavgiften.

 

Nästa kurstillfälle

17 oktober 2019, Vasagatan 50, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här!