Kurs: Vesterlins - Plangenomförande - stora kursen 9-10 okt

Onsdag 9 Oktober kl 00:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

Planis

 

Plangenomförande

Genom en detaljplan regleras hur mark- och vatten-områden får användas. Vidare fördelas ansvaret – för genomförandet av planen och förvaltningen av olika anläggningar – mellan fastighetsägarna, kommunen och andra huvudmän.

 

Kursinnehåll

När en plan har antagits inleds nästa del i planprocessen, själva plan-genomförandet. Syftet är då att omsätta planens olika bestämmelser till fastighetsgränser och rättigheter, samt att uppföra byggnader, infrastruktur och andra gemensamma eller kommunala anläggningar. I denna fas är det av mycket stort betydelse hur bygglovsenheten, plankontoret och lantmäterimyndigheten tolkar planens bestämmelser samt hur fastighetsägare, exploatörer och kommunen tolkar ingångna avtal.

 

Under kursen går vi igenom de juridiska ramarna för dessa myndigheters arbete under genomförandefasen samt konsekvensen av ingångna avtal. En betydande del av kursen ägnas således åt hur olika detaljplanebestämmelser ska tolkas och hur man bör utforma bestämmelser och avtal för att uppnå önskad effekt.

 

Vi går igenom de olika reglerna i plan och bygglagen, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen, expropriationslagen, miljöbalken och avtalslagen som har störst betydelse vid plangenomförande.

 

Kursen behandlar bland annat

 • PBL – Övergripande
 • Fördjupning i planering och plangenomförande
 • Att tolka en plan
 • Reglera användningen av mark- och vatten, planbestämmelser
 • Fastighetsbildning och plangenomförande
 • Gemensamma anläggningar
 • Inlösen av mark och anläggningar
 • Ersättning vid inlösen
 • Ersättning för planskada; regler
 • Genomförandeavtal, (exploateringsavtal och markanvisningsavtal) vad kan regleras och hur
 • Begreppen mindre och liten avvikelse
 • Välja huvudmannaskap; konsekvenser för utförande och drift
 • Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap, praxis
 • Utestänga någon från allmän plats
 • De senaste lagändringarna
 • Aktuella rättsfall
 • Strategiska val och praktiska lösningar

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till fastighetsägare, exploatörer, kommuntjänstemän, förrättningslantmätare, planhandläggare, konsulter, advokater med flera som kommer i kontakt med plangenomförande ur ett juridiskt eller ekonomiskt perspektiv.

 

Pedagogik

Vi inleder varje del av kursen med att lägga en stabil teoretisk bas, med koppling till lagstiftning och betydelsefulla rättsfall. Därefter bygger vi på med flera praktiska exempel som belyser lösningar och problem.

 

Lärare

Tomas Vesterlin har under de senaste åren utbildat ett stort antal plangenomförare i de aktuella frågorna. Han har tidigare arbetat med frågorna på Lantmäteriets fastighetsrättsliga stab och har ansvarat för att utreda vissa av plan- och bygglagens brister i genomförandehänseende åt regeringen.

 

Olof Graner har de senaste åren arbetat som förrättningslantmätare på Stockholms stad. I dag är han bland annat fastighetsrättslig expert vid utbyggnaden av tunnelbanan.

 

Längd

Två dagar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 12 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris
13 800 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle
9-10 oktober 2019, Vasagatan 50, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här!