Kurs: Vesterlins - Fördjupningskurs detaljplanering

Fredag 11 Oktober kl 00:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

 

Fördjupningskurs detaljplanering

Detaljplanering har blivit allt mer komplicerat. Lagändringar och rättstillämpning ställer allt större krav på de som upprättar detaljplaner. Motstridiga intressen måste hanteras och stora krav ställs på planbestämmelser och på planunderlag som visar vilken användning av mark och vatten som är lämplig och hur bebyggelsen bör lokaliseras och utformas.

 

Kursinnehåll

Planerare står inför stora utmaningar. Hur skapar man en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer? Från många håll ökar kraven på hänsyn till olika intressen – bostadsbrist, behov av ny infrastruktur, klimatförändringar, miljökvalitetsnormer, riksintressen, hotade natur- och kulturvärden, strandskydd. Samtidigt finns en växande kritik att mycket som byggs inte blir tillräckligt bra. För den som vet att utnyttja PBL-systemet finns stora möjligheter. Men det gäller att ha koll på vad som går att reglera och hur man gör. Boverkets nya allmänna råd om planbestämmelser ställer flera vedertagna principer på huvudet. Dessutom har plankravet och planförfarandena ändrats.

 

Kursen innebär en genomgång av detaljplaneringens förutsättningar med utgångspunkt från reglerna i plan- och bygglagen och miljöbalken samt de senaste lagändringarna. En betydande del av kursen ägnas åt detaljplanernas innehåll och utformning, utredningsunderlagets omfattning, kraven på planprocessen  samt vad som händer vid överklaganden. Vi går igenom intressanta planeringsexempel och kommenterar vägledande rättsfall från mark- och miljööverdomstolen.

 

Kursen behandlar bland annat

 • Vem har legitimitet att avväga motstående intressen?
 • Planmonopolet och kommunens frihetsgrader
 • PBL-systemets grundkrav: lämplig användning, lämplig utformning och tekniska egenskapskrav
 • Prövning i två steg: detaljplan och lov
 • Översikt av de senaste årens lagändringar
 • När krävs detaljplan och när kan kommunen välja?
 • Olika sätt att använda områdesbestämmelser
 • Vad innebär miljöbalkens nya 6 kap?
 • Hur långt sträcker sig kommunens utredningsskyldighet (MKN vatten, översvämningsrisk, buller, rödlistade arter, värdefulla kulturmiljöer, markföroreningar)?
 • Boverkets nya allmänna råd om planbestämmelser
 • Olämpliga och otillåtna planbestämmelser
 • Frågor som är svåra att reglera med planbestämmelser
 • Lagom detaljeringsgrad – flexibla planer?
 • Val av planförfarande
 • Samråd och granskning, samrådskrets, sakägare.
 • Överklagande och talerätt
 • Att styra genom avtal eller planbestämmelser?
 • En planerares syn på genomförandet

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till planerare och konsulter som upprättar detaljplaner, till andra som medverkar vid upprättandet av detaljplaner samt till advokater som kommer i kontakt med överklagade detaljplaner.

 

Lärare

Arne Fredlund har mer än 35 års erfarenhet från Stockholms Stadsbyggnadskontor där han arbetat som planarkitekt, planchef, vice stadsbyggnadsdirektör, senior rådgivare med mera med mera. Han är också en uppskattad förläsare och pedagog.

 

Längd

En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris

7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle

11 oktober 2019, Vasagatan 50, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här!