Kurs Vesterlinds: Grundkurs fastighetsrätt 10-11 sept

Tisdag 10 September kl 00:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

 

 

Grundkurs fastighetsrätt

Den som jobbar med utveckling eller förvaltning av fast egendom kommer sannolikt att ställas inför ett antal fastighetsrättsliga frågor. Det kan exempelvis handla om hur man upplåter eller överlåter fast egendom eller hur fast egendom får användas med eller utan tillstånd.

 

Kursinnehåll

Oberoende av om verksamheten avser mark eller vatten, stad eller landsbygd, så utgår reglerna från samma grundläggande ramverk. I den här kursen lägger vi en bred bas för förståelsen av fastighetsrättsliga frågor och kopplar samman teori med praktisk tillämpning.

 

 

Kursen behandlar bland annat

 • Fastighetsbegreppet
 • Olika sorters fastigheter och samfälligheter
 • Fastighetstillbehör, vad är fast egendom
 • Kort om vatten och fiske
 • Upplåtelse av fast egendom
 • Servitut
 • Arrende och andra nyttjanderätter
 • Lantmäteriförrättning och fastighetsbildning
 • Tredimensionell fastighetsbildning
 • Gemensamhetsanläggning, att inrätta, förvalta och ändra
 • Ledningsrätt
 • Köp av fast egendom
 • Att skriva ett funktionellt köpekontrakt
 • Överenskommelse om fastighetsreglering
 • Relationen till grannar och grannelagsrätten
 • När någon olovligen nyttjar din fastighet, åtgärder
 • Kronofogden, särskild handräckning

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer hos fastighetsförvaltande bolag, kommuner, andra myndigheter, banker, mäklare, ledningsägare, rådgivnings- och konsultföretag samt andra som i sitt arbete kommer i kontakt med fastighetsrättsliga frågor.

Läs mer