Kurs: kulturmiljövärden vid stadsutveckling

Onsdag 19 September kl 00:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

Studia _logo _cmyk (2)

 

Kulturmiljövärden vid stadsutveckling
Hur arbetar du med stöd i PBL för att bevara och utveckla bebyggelse i kulturhistoriskt intressanta miljöer?


19-20 september 2018, Stockholm

 

Många städer och tätorter i landet växer nu snabbt, vilket innebär att ny bebyggelse och infrastruktur ofta planeras och utvecklas i centrala och kollektivtrafiknära lägen, där redan befintlig bebyggelse finns. I dessa förtätningsprojekt ställs ofta exploateringsintresset mot intresset av bevarandet av natur – och kulturmiljövärden. Frågorna kring hur man ska vikta de olika intressena för att skapa balans mellan utveckling och bevarande kommer ofta upp tidigt i processen.

 

Enligt PBL är det kommunen som ansvarar för att bevaka de allmänna intressena i samhällsbyggandet, och ska se till så att hänsyn tas till stads- och landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden i all planering och byggande. 

 

Krav på hur byggnader, tomter och allmänna platser får utvecklas finns även reglerat i PBL genom förvanskningsförbudet och varsamhetskravet, som tydliggör att bebyggelsen bara kan ändras på så sätt att dess kulturhistoriska värden och kvaliteter tillvaratas.

 

Under denna kurs får du ökad praktisk kunskap kring hur du arbetar med stöd i PBL för att bevara och utveckla bebyggelse i kulturhistoriskt intressanta miljöer.

 

Ur kursinnehållet:

  • Hur ska kommunen arbeta för att kunna ta hänsyn till kulturmiljövärden utan att hindra samhällsutvecklingen?
  • Vilka verktyg finns för att ta tillvara kulturarvet i bebyggelsemiljöer?
  • Hur utveckla befintliga bebyggda miljöer ”varsamt”?
  • Hur kan man reglera kulturmiljövärden i detaljplaner?
  • Hur utforma beslutsunderlag som skyddar kulturhistoriska värden och befintliga karaktärsdrag i bebyggelsen?
  • Var går gränsen för hur mycket fastighetsägaren kan förändra en byggnad eller tomt?
  • Hur motivera för politiker att värna om kulturhistoriska värden?
  • Hur kan man komplettera kulturmiljöer med modern arkitektur utan att förvanska?
  • Aktuella rättsfall - vilka lärdomar går att dra?

 

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som hanterar kulturmiljöfrågor i kommunala plan- och byggprocesser, som t.ex. stadsarkitekt, planarkitekt, bygglovsarkitekt, kommunantikvarie och politiker som beslutar om plan- och bygglovsärenden.

Datum: 19–20 september 2018

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Pris: 10 900 kronor, exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation i digitalt format, lunch och för- och eftermiddagsfika.

 

Som medlem i Samhällsbyggarna får du 10% rabatt på utbildningen, uppge kod Samhällsbyggarna i din anmälan för att ta del av rabatten. Rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

Kursledare:

 

Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

Mikael Hammerman, bebyggelseantikvarie och konsult på kulturmiljöföretaget KMV forum

Hans Antonson, docent, forskare och chef på kulturmiljöföretaget KMV forum

Emina Kovacic, stadsarkitekt och stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun

 

Läs mer om kursen här!