Kurs: GRUNDKURS FASTIGHETSRÄTT

Tisdag 11 September kl 00:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 


Kurs _large _1100px -4

 

Den som jobbar med utveckling eller förvaltning av fast egendom kommer sannolikt att ställas inför ett antal fastighetsrättsliga frågor. Det kan exempelvis handla om hur man upplåter eller överlåter fast egendom eller hur fast egendom får användas med eller utan tillstånd.

 

Kursinnehåll

Oberoende av om verksamheten avser mark eller vatten, stad eller landsbygd, så utgår reglerna från samma grundläggande ramverk. I den här kursen lägger vi en bred bas för förståelsen av fastighetsrättsliga frågor och kopplar samman teori med praktisk tillämpning.

 

 

Kursen behandlar bland annat

 • Fastighetsbegreppet
 • Olika sorters fastigheter och samfälligheter
 • Fastighetstillbehör, vad är fast egendom
 • Kort om vatten och fiske
 • Upplåtelse av fast egendom
 • Servitut
 • Arrende och andra nyttjanderätter
 • Lantmäteriförrättning och fastighetsbildning
 • Tredimensionell fastighetsbildning
 • Gemensamhetsanläggning, att inrätta, förvalta och ändra
 • Ledningsrätt
 • Köp av fast egendom
 • Att skriva ett funktionellt köpekontrakt
 • Överenskommelse om fastighetsreglering
 • Relationen till grannar och grannelagsrätten
 • När någon olovligen nyttjar din fastighet, åtgärder
 • Kronofogden, särskild handräckning

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer hos fastighetsförvaltande bolag, kommuner, andra myndigheter, banker, mäklare, ledningsägare, rådgivnings- och konsultföretag samt andra som i sitt arbete kommer i kontakt med fastighetsrättsliga frågor.

 

Lärarna har hållit denna och liknande kurser för hundratals deltagare under de senaste åren. Kursmaterialet har utvecklats och förfinats för att dels omfatta de viktigaste frågorna inom fastighetsrätten och dels behandla vanligt förekommande frågor och problem.

 

Pedagogik

Kursen innehåller utpräglade teoretiska inslag, men också ett mycket stort mått av praktiska exempel. I kursmaterialet ingår bland annat bokenFastighetsbildning och markanvändning av Barbro Julstad.

 

Lärare

Barbro Julstad är teknologie doktor inom fastighetsrätt och har som lärare på KTH, fastighetsrättslig chef på lantmäteriet och deltagare i utredningar förvärvat en både bred och djup kunskap i ämnesområdet. Stora delar av kursinnehållet ligger inom ramen för de frågor som behandlas i hennes bokFastighetsbildning och markanvändning

 

Tomas Vesterlin är jurist och lantmätare med femton års erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor från bland annat. Lantmäteriet och justitiedepartementet.

 

Längd

Två dagar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 12 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris

12 800 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle

11-12/9 2018, Vasagatan 50, Stockholm

 

Läs mer och boka här

 

Välkomna!